สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เปตอง League.Songkhla Court

.
ทำเนียบรายชื่อนักกีฬาเปตอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา

ทีมA

1. นายอโณ สุวรรณโรจน์
2. นายกฤษดา ทาจินา
3. นางสาวรัชนีกร สะขะโล
4. นางกัลยา แจ่มกระจ่าง


ทีม B

1. นายยศวีร์ โชติสศิธร
2. นายสุรนาจ มานะพัฒนพงศ์
3. นายอุบล แจ่มกระจ่าง
4. นางสุทิศา เหมทานนท์
5. นางสาวพีรยา ใจชื่อ

0 comments:

Post a Comment